Huizhou Huicheng District Jinshiyuan Stone Firm
Guangdong, China